M E D I C O R P

T H I S    P A I N T I N G   W A S    C O M M I S S I O N E D    B Y    M A R Y    W A S H I N G T O N    H E A L T H    C A R E        

F O R    S T A F FO R D   H O S P I T A L .   I   D O  H O P E   Y O U   C A N   S E E   I N   P E R S O N    A N D   A L S O  

  C H E C K   O U T   T H E   O T H E R   A R T W O R K   I N   T H E I R   P E R M A N E N T   C O L L E C T I O N .   I    D O       

W A N T    T O    T H A N K   L I L I A N   F I T Z G E R A L D   F O R    I N V O L V I N G    M E    I N   T H I S   P R O J E C T . M A R T H A ' S   V I N E Y A R D   R E G I O N A L   H O S P I T A L
H I L T O N   G A R D E N   I N N 

F A L L S   C H U R C H 
M A R R I O T T

F R E D E R I C K S B U R G , V A